Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Formele gebruikersvoorwaarden

Laatste update: 2 februari 2022

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van ExamenOverzicht
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de gebruiker tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de gebruiker en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van ExamenOverzicht bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Conformiteit en garantie
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Overmacht
Artikel 15 - Levering en uitvoering
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Intellectueel eigendom
Artikel 18 - Klachtenregeling
Artikel 19 - Geschillen
Artikel 20 - Aanvullende bepalingen
Artikel 21 - Gebruikersvoorwaarden digitale platform 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ExamenOverzicht.

Digitale platform: het platform dat via de website www.examenoverzicht.nl en onderliggende pagina's bereikbaar is en dat de mogelijkheid biedt om digitale producten aan te schaffen.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de gebruiker of ExamenOverzicht in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ExamenOverzicht: de aanbieder van de diensten zoals omschreven in artikel 2 van deze voorwaarden.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de website en/of diensten van ExamenOverzicht en/of waarmee ExamenOverzicht een overeenkomst aangaat.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ExamenOverzicht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ExamenOverzicht georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (waaronder ook inbegrepen digitale aankopen).

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat gebruiker en ExamenOverzicht gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van ExamenOverzicht

Onderneming: ExamenOverzicht B.V.;

Vestigingsadres: Floridalaan 8, 3404 WV, IJsselstein;

Telefoonnummer: 085-1300865;

E-mailadres: Info@examenoverzicht.nl;

KvK-nummer: 74208470;

Btw-identificatienummer: NL859809730B01.

* ExamenOverzicht is gerechtigd om rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, over te dragen aan derden en zal de consument daarvan in een voorkomend geval op de hoogte stellen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ExamenOverzicht en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ExamenOverzicht en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze gebruikersvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de gebruikersvoorwaarden bij ExamenOverzicht zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze gebruikersvoorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de gebruikersvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze gebruikersvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige gebruikersvoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

In sommige gevallen gelden er aanvullende voorwaarden (zie artikel 20).

Indien een van de bepalingen in de voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn,  blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Zie hiervoor ook artikel 21.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Als ExamenOverzicht gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ExamenOverzicht niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ExamenOverzicht direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ExamenOverzicht is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ExamenOverzicht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien ExamenOverzicht elektronisch kan betalen, zal ExamenOverzicht daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ExamenOverzicht kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ExamenOverzicht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ExamenOverzicht zal bij het product aan de gebruiker de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van ExamenOverzicht waar de gebruiker met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de gebruiker van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Hardcopy

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een hardcopy product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ExamenOverzicht mag de gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de gebruiker, of een vooraf door de gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het hardcopy product heeft ontvangen, of:

  • Als de gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere hardcopy producten heeft besteld: de dag waarop de gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ExamenOverzicht mag, mits hij de gebruiker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  • Als de levering van een hardcopy product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de gebruiker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Retouren kunnen worden aangemeld via examenoverzicht.nl/retour.

Digitale producten

Ten aanzien van de aanschaf van digitale producten is het herroepingsrecht uitgesloten na activatie van de productcodes. Dit gezien het feit dat ExamenOverzicht in een dergelijk geval direct nakomt (immers is het digitale product direct na activatie in de browser of app van de consument beschikbaar). Wel is het mogelijk een per abuis verkeerd gekochte licentie binnen 24 uur om te ruilen. Daarvoor kan de consument contact opnemen met ExamenOverzicht.

Zakelijke klanten

Het herroepingsrecht is enkel geldig ten aanzien van een consumentenkoop. In het geval van zakelijke overeenkomsten is herroeping uitgesloten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de gebruiker tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De gebruiker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan en met inachtneming van artikel 10.

De gebruiker is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ExamenOverzicht hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Voor digitale licenties / producten geldt geen bedenktijd.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de gebruiker en kosten daarvan

Als de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan ExamenOverzicht.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend de gebruiker het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ExamenOverzicht. Dit hoeft niet als ExamenOverzicht heeft aangeboden het product zelf af te halen. De gebruiker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De gebruiker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ExamenOverzicht verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de gebruiker.

De gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van ExamenOverzicht bij herroeping.

ExamenOverzicht vergoedt alle betalingen van de gebruiker, inclusief eventuele leveringskosten door ExamenOverzicht, in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de gebruiker hem de herroeping meldt. Tenzij ExamenOverzicht aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de gebruiker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De hierboven benoemde kostenvergoeding sluit gemaakte kosten voor retour zenden door de gebruiker uit:

  • In het geval een product gekocht met korting wordt geretourneerd, wordt de verkoopprijs minus korting terugbetaald;
  • In het geval van een variabele prijs (bijvoorbeeld 1e product 5% korting, 2e product 10% korting), wordt bij het retourneren van slechts 1 product uit de order de verkoopprijs minus de hoogst mogelijke korting terugbetaald. Dit is ongeacht de kortingen die achter individuele producten op de factuur vermeld staan. Het prijsmodel in dit geval biedt hogere korting bij elke toevoeging aan de bestelling. Bij het retourneren van één of meerdere producten uit de order wordt met terugwerkende korting gerekend.

ExamenOverzicht gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt, tenzij de gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de gebruiker.

Als de gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ExamenOverzicht de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

ExamenOverzicht kan producten waarvan de waarde binnen de bedenktijd van 14 dagen sterk wisselt en waarvan deze waardedaling op voorhand vaststaat, danwel had kunnen worden voorzien uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit geldt met name in het specifieke geval waarin de gebruiker een samenvatting aankoopt vlak voor of tijdens de examenperiode of bij het niet doorgaan van het centraal examen als gevolg van COVID-19. Van deze samenvattingen kan worden gesteld dat de waarde significant hoger ligt voor de examens, dan in de periode erna, of bij het niet doorgaan van de examens. Het herroepingsrecht is dan ook uitgesloten voor samenvattingen die worden aangekocht in de periode van 14 dagen voorafgaand aan het examen van de betreffende samenvatting, danwel als gevolg van het niet doorgaan van het centraal examen als gevolg van COVID-19.

Restitutie voor examentrainingen behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt. Tot drie dagen voor aanvang van een examentraining kan het desbetreffende trainingsmoment nog worden gewijzigd.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Voor combi-producten bestaande uit een hardcopy samenvatting een digitale licentie, is de prijs als volgt opgebouwd:

  • 2/3 van de prijs is voor de licentie;
  • 1/3 van de prijs is voor de hardcopy samenvatting.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

ExamenOverzicht staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ExamenOverzicht er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Digitale producten

Digitale producten kennen een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur kent een termijn van één schooljaar, wat loopt van 1 september tot 31 augustus in het opvolgende jaar. Digitale producten kunnen enkel gedurende het schooljaar worden bekeken waarin de aankoop is gedaan.

Digitale producten zijn via maximaal 3 apparaten/browsers te gebruiken.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

ExamenOverzicht is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de gebruiker of derden, die opgelopen is door gebruik te maken van haar diensten, tenzij anders in deze gebruikersvoorwaarden vermeld.

ExamenOverzicht is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die Examenoverzicht aanbiedt en/of het gebruik van de website.

ExamenOverzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die al dan niet gebruikmaken van de diensten van ExamenOverzicht.

Consument vrijwaart ExamenOverzicht voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens ExamenOverzicht, al dan niet voortvloeiend uit deze gebruikersvoorwaarden. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van ExamenOverzicht voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van ExamenOverzicht ("eigen handelen") zelf en/of haar bestuur uit te sluiten.

Artikel 14 - Overmacht

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de gebruiker en ExamenOverzicht, indien sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van ExamenOverzicht, tekortkomingen van door ExamenOverzicht ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 15 - Levering en uitvoering

ExamenOverzicht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze gebruikersvoorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ExamenOverzicht het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ExamenOverzicht contact opnemen met de gebruiker en in overeenstemming bepalen of de totale order komt te vervallen, danwel ten delen zal worden uitgeleverd. Indien de gebruiker een vervangend product wilt bestellen zal dit betekenen dat het oude product komt te vervallen en er een nieuw product wordt toegevoegd aan de reeds bestaande order. Op dit nieuwe product gelden dezelfde voorwaarden als onder artikel 4 beschreven. Het recht op herroeping komt hierbij te vervallen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ExamenOverzicht tot het moment van bezorging aan de gebruiker of een vooraf aangewezen en aan ExamenOverzicht bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Digitale producten

Digitale producten zijn inzichtelijk in een persoonlijke digitale omgeving op het digitale platform van ExamenOverzicht. Deze omgeving kan door de consument zelf worden aangemaakt op ExamenOverzicht.nl vóór of na het bestellen van digitale producten. In alle gevallen wordt een speciale code per e-mail toegezonden die kan worden ingevoerd in de persoonlijke digitale omgeving na inloggen. Hiermee wordt het product geactiveerd en is deze direct zichtbaar in de digitale omgeving. De activatielink wordt direct na het betalen toegezonden.

Artikel 16 - Betaling

De verschuldigde betaling kan zowel vooraf of achteraf worden voldaan. Voor betalingen achteraf maakt ExamenOverzicht gebruik van een derde partij. In het bestelproces dient akkoord te worden gegaan met de algemene voorwaarden van deze derde partij, die zijn in te zien tijdens het bestelproces.

Bij de verkoop van producten aan gebruikers mag de gebruiker in gebruikersvoorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de gebruiker geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De gebruikers heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ExamenOverzicht te melden.

Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ExamenOverzicht is gewezen op de te late betaling en ExamenOverzicht de gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ExamenOverzicht gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. ExamenOverzicht kan ten voordele van de gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de informatie die ExamenOverzicht aanbiedt berusten bij ExamenOverzicht.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruikersvoorwaarden, verleent ExamenOverzicht een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om bestanden en gegevens, die ter beschikking worden gesteld, te bekijken. Het is niet toegestaan bestanden en gegevens te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of op enig andere manier te gebruiken dan vermeld in deze gebruikersvoorwaarden, tenzij Examenoverzicht daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt niet voor bestanden en gegevens die u zelf in de website hebt ingevoerd.

De licentie voor gebruikers voor het gebruik van de digitale producten omvat uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van ExamenOverzicht op afstand toegang te krijgen tot het digitale product en de daarin opgenomen inhoud in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren, en niet-substantiële gedeelten van de inhoud op te slaan of te printen.

Artikel 18 - Klachtenregeling

ExamenOverzicht beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ExamenOverzicht, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd.

Bij ExamenOverzicht ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ExamenOverzicht binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ExamenOverzicht en de gebruiker waarop deze gebruikersvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze gebruikersvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 20 - Aanvullende bepalingen

Als gevolg van COVID-19 zijn de eindexamens van 2019-2020 geannuleerd. De centrale van 2020-2021 gaan op dit moment nog wel door, maar er heerst ook onzekerheid. Twee scenario’s zijn hierbij mogelijk in afwijking op het normale scenario (lees: examens in mei). De examens kunnen namelijk (1) worden verschoven naar bijvoorbeeld tijdvak 2 en 3; of (2) worden geannuleerd.

In het geval van scenario 1, zullen digitale licenties geldig blijven tot de laatste herkansing is geweest. In het geval van scenario 2, vinden er geen centrale examens plaats. We spreken in dat geval van overmacht. In lijn met artikel 10 is retourneren uitgesloten omdat dit directe impact zal hebben op de continuïteit van ExamenOverzicht.

Artikel 21 - Gebruikersvoorwaarden digitale platform

Gebruikersvoorwaarden digitale platform

Voor het gebruik van het digitale platform ExamenOverzicht.nl gelden, als aanvulling op de overige bovenstaande algemene voorwaarden, eveneens specifieke gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het digitale platform.

Deze gebruikersvoorwaarden dienen te worden geaccepteerd alvorens een account kan worden aangemaakt. De gebruikersvoorwaarden van het digitale platform zijn als volgt.

Gebruiker staat in voor het invullen van juiste persoonsgegevens bij het aanmaken van een account. Het aanmaken van een nep-account is niet toegestaan. Als via de social media plugin wordt ingelogd, wordt een persoonlijk account gebruikt. Het aanmaken van een generiek of gedeeld account is eveneens niet toegestaan. Een account mag bovendien niet worden gedeeld met anderen.

Indien een gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, heeft deze toestemming nodig van zijn of haar ouder(s) of voogd om een account te mogen aanmaken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart de consument ten minste 16 jaar oud te zijn of toestemming te hebben gekregen van ouder(s) of voogd een account te openen.

Digitale producten zijn pas in de persoonlijke omgeving zichtbaar na het voltooien van een bestelling van een digitale product en na het invoeren van de activatiecode in de persoonlijke omgeving.

ExamenOverzicht zal af en toe onderhoud moeten plegen om het platform goed werkend te houden. We proberen dit zoveel mogelijk te doen op momenten waarop er weinig verkeer op de website is. Mochten we onderhoud kunnen plannen en denken we dat het even kan duren, dan melden we dit vooraf. We zullen niet overgaan tot het vergoeden van schade als gevolg van het aanpassen van de website.

Na het aflopen van de gebruiksperiode van een digitaal product, blijft de persoonlijke omgeving bestaan voor het geval een gebruiker nieuwe producten zou willen toevoegen of zou willen verlengen. Mocht een consument het account volledig willen opheffen, dan kan deze het account zelf verwijderen.

De gebruikersvoorwaarden blijven van kracht voor onbepaalde tijd tot het volledige account wordt verwijderd. Mochten we misbruik van de digitale omgeving vermoeden, dan heeft ExamenOverzicht het recht het account op te schorten zonder compensatie of schadevergoeding.

De volgende browsers worden ondersteund: Google Chrome, Safari, FireFox en Internet Explorer.

© 2024 ExamenOverzicht.nl